< <
7 / total: 8

Kapitel 6: Kommunismen Lurar Gömt

Nämn evolutionsteorin i USA, och det första namnet som vanligtvis kommer upp i tankarna är den sena Stephen Jay Gould. Under åratal var han professor i zoologi och paleontologi vid Harvard University, skrev många böcker som supportade evolutionen och gjorde många framträdanden i media talandes om detta ämne. När det finns ett argument om evolution, citerar världsberömda tidningar som Time och Newsweek Goulds uppfattning. Hans böcker har en framträdande plats i bokaffärer och i giftshops på naturhistoriska museum.

Stalin ,Communists

Gould försökte täcka upp darwinismens brister och kompensera för dess vederläggning med tanke på fossila fynd. Såklart, lyckades han inte. Det är därför Professor Philip Johnson i Berkeley, en välkänd kritiker av evolutionsteorin, kallar Gould ”darwinismens Gorbatjov”. 114 Gould själv till och med erkände sin brist på framgång vid flera tillfällen (för mer detaljerad information se Darwinism Refuted:How the Theory of Evolution Breaks Down in the Light of Modern Science av Harun Yahya, Goodword Books, 2002).

Stephen Jay Gould,Marxism

Stephen Jay Gould, an ardent Marxist, was one of the most prominent Darwinist scientists in the U.S. When the USSR collapsed, he proclaimed that Marxism had only grown stronger.

Stephen Jay Gould var lika fäst vid marxism som han var vid darwinism, och erkände detta öppet. För honom, var marxism och darwinism två sidor av ett mynt. Darwin förklarar ”dialektisk natur” och Marx förklarar ”dialektisk historia”. Goulds tillgivenhet till darwinism var faktiskt resultatet av hans engagemang för den dialektiska materialismen. Rigoröst försvarade han Darwin eftersom ”Darwin tillämpade en konsekvent materialistisk filosofi till hans tolkning av naturen”. 115

År 1992, åkte denna berömda marxist-darwinist på en resa till Ryssland. Ett par år före hans resa hade östblocket delats upp; ett år tidigare hade Sovjetunionen kollapsat och kommunistpartiet existerade inte längre. Hela världen var övertygad om att kommunismen hade fallit. Men Gould tolkade händelsen annorlunda. Vid sin återkomst, förklarade han för reportrar att, ”Ja, den ryska verkligheten misskrediterar en specifik marxistisk ekonomi” – men fortsatte säga att Marx bevisats rätt angående ”giltigheten av den större modellen av punctuational förändring”. 116 Enligt Gould lever marxismen fortfarande.

Kommunismen Lever Också

peter singer

As long as Darwinism survives, so will dialectical materialism and Communism. Marxist-Darwinist scientists in the U.S. are proof of this assertion. At left, Peter Singer's A Darwinian Left.

Stephen Jay Goulds engagemang för darwinism är inte ett undantagsfall. Bland de välkända forskarna från det tjugonde århundradet som accepterar evolutionsteorin, har många varit marxister. Under första halvan av förra seklet var individer som Alexander Oparin och J.B.S Haldane passionerade marxister som utförde sina viktigaste experiment i evolutionens namn. Västerns evolutionistforskare som John Maynard Smith och Richard Lewontin är fortfarande ivriga försvarare av marxism.

Enligt dessa män, har darwinism och marxism samma betydelse. Varje teori bygger på en gemensam filosofisk grund: dialektisk materialism, som Marx tillämpade på historien, och Darwin tillämpade på naturen. Enligt dessa människor, är den allmänt erkända idén att kommunismen kollapsade tillsammans med Sovjetunionen och östblocket fel, bara ”en falsk tolkning av marxism” har fallit. Så länge den dialektiska materialismen varar, kommer en marxistisk förståelse av politik uthärda.

Denna idé accepteras av många individer och organisationer som fortfarande tror på marxismen. Medan Sovjetunionen och östblocket fortfarande existerade, separerade dessa samtida kommunister kommunistregimer från marxistisk ideologi. De kallade existerande kommunistiska regimer ”riktig” eller ”levande” socialism och hävdade att den socialistiska ideologin inte var en integrerad del av dessa regimer, även om de kollapsade, skulle den förbli.

Deras påstående – som fortfarande anses giltigt idag- är att enligt Marx måste ett samhälle genomgå särskilda evolutioner, avancera först från kapitalism sedan till socialism och slutligen till kommunism. Ryssland och andra kommunistregimer från det tjugonde århundradet, upplevde dock en plötslig passage från ett jordbrukssamhälle till socialism och utelämnade det mellanliggande kapitalistiska stadiet. Därför, enligt marxister, är det bara naturligt att dessa regimer inte lyckades. Idag, har dessa länder antagit kapitalismen, för att utvecklas genom ”stadiet av kapitalism” som Marx talade om. När socialismen äntligen kommer, kommer den att bli starkare och mer bestående.

Många som fortfarande tror på marxismen har antagit denna tolkning. Deras antal inkluderar ledande forskare från Stephen Jay Gould till europeiska kommunistpartier, från marxistiska intellektuella och journalister till separatistiska kommunistiska terrororganisationer. Därför är det väldigt fel att tro att kommunismen har gått till historien med kollapsen av Sovjetunionen och östblocket, och inte utgör mer hot för världen. Kommunism är ett politiskt uttryck för den dialektiska materialismen, så om denna teori lever, gör även kommunismen det. Om en viss filosofi är stark i ett samhälle, är det bara en fråga om att hitta en lämplig miljö för att göra sig politiskt inflytelserik. Om den dialektiska materialismens filosofi blir stark och utbredd kan sedan kommunismen – dess politiska aspekt- bli en inflytelserik kraft.

I dagens värld finns det i allmänhet en stark tilltro till demokrati och en liberal ekonomi. Men varje internationell kris i den liberala ekonomiska ordningen kan förändra människors tendenser och psykologi. Detta har hänt tidigare. Efter kraschen 1929, en allvarlig ekonomisk kris i hela världen ökade snabbt populariteten av kommunism och fascism i Europa. Kommunister tolkade den stora depressionen som en ”kollaps” av det kapitalistiska systemet och använde det som en möjlighet att lättare påverka massorna.

För närvarande har kommunisterna stor makt, särskilt i Europa. Kommunistpartier i Frankrike och Italien förbli starka och i val, får de en stor andel av rösterna. Nästan alla de forna öststaterna har socialistiska partier ledda av före detta kommunistiska partimedlemmar, som också får ett betydande antal röster. En ny internationell kris kan driva dessa länder att stärka sina socialistiska partier och därifrån, in i kommunistregimer.

Ryssland: En Framåt, Två Tillbaka!

En mycket smal linje separerar kommunism och fascism, vilket är som två motsatta sidor av den politiska fläkten. Varje ideologi har en liknande social och moralisk struktur och samma modell av ledarskap. Samhällsvetenskap omfattar vardera i samma klass som ”totalitära ideologier”. Totalitarism är en modell där staten styr samhället med propaganda, förtryck och rädsla, och där motståndarna avlägsnas genom de mest obarmhärtiga metoder.

Efter 1991, ändrades Rysslands politiska regim och politiska kultur inte så mycket. De gick bara från kommunism till en sorts fascism byggd på dominans av maffian. Grundläggande förändringar skedde endast i ekonomin och den sociala strukturen. Många människor blev rika mycket snabbt, men de flesta människors levnadsstandard sjönk. En växande klyfta bildades mellan de rika och de fattiga, och Ryssland förvärvade en ”brutal kapitalistisk” struktur liknande den för 1900-talets England. Med en svag statlig myndighet och uppkomsten av organiserad brottslighet, kom en slags ”feodal” struktur till.

Stalin ,Communists

Russian demonstrators shouting out slogans opposing Russia's new capitalist order and demanding a return to Communism.

Intressant nog, dessa två nybildade strukturer- ”brutal kapitalism” och ”feodalism” -fullgjorde villkoren för revolution enligt marxismen. Ur ett marxistiskt perspektiv, är Rysslands nuvarande struktur ”pre-kommunistiskt”. Kommunisterna som har majoriteten av rösterna att påverka statsmekanismerna, tror att i händelse av en internationell kris som skakar förtroendet för demokratin och en liberal ekonomi, kan kommunisterna vända denna teori till praktik. Ryssland kan återigen lätt falla i händerna på en kommunistisk regim.

Här märker vi en av kommunismens sluga taktiker: att skapa en ordning som uppstår ur nedbrytningen av sin egen kronologiska historia (övergången från kapitalism till kommunism). Av denna anledning, kapitulerade de det ryska folket i händerna på maffian och förberedde miljön för den kommande klassiska kapitalismen. De krossar folket med det system de har upprättat och försöker få dem att tro att det inte finns någon annan lösning än kommunism.

Å andra sidan, fortsätter kommunismen att existera i hemlighet. Rysslands nuvarande myndigheter är alla före detta kommunister, utbildade enligt Marx dialektiska materialism och har inte gett upp sina drömmar om en kommunistisk stat. Tvärtom, tror de att kommunismen måste utvecklas från den kapitalistiska fasen och titta på medan kapitalismen utövas eftersom de ser detta som ett krav för att vara en ”kommunist”. De stödjer och genomför för närvarande kapitalism vid just denna tidpunkt, eftersom de är verkliga kommunister.

De som har antagit principerna för den dialektiska materialismen har lätt för att framstå som kommunister ena dagen och fascister nästa, för att så småningom nå sitt mål. Eftersom målen för fascism och kommunism är samma-att förtrycka folk- är linjen mellan dessa två ideologier mycket otydlig. Den enda skillnaden är att kommunismen fortsätter sitt förtryck i hemlighet, under ”humanistiska” slagord, samtidigt som man försöker validera dess karaktäristiska förtryck och brutalitet.

Bakom dessa olika ridåer av sekretess, är kommunismen fortfarande vid makten i den ryska staten, som har en klassisk kommunistisk struktur. Sovjetunionens militära kontroll över de turkiska republikerna står fortfarande. Även i deras kapitalistiska system, fortsätter passionerade kommunistiska medlemmar att förtrycka folket. Deras antireligiösa och omoraliska förslag fjärmar samhället från dess moraliska värderingar och uppmuntrar det att avfärda Guds existens. Efter detta återstår ingen anledning för dem att inte acceptera kommunismen. Ryska kommunister, som fortfarande marscherar bärandes på affischer av Stalin och Lenin, har makt som inte kan föraktas eller underskattas. I hans 1904 bok, One Step Forward, Two Steps Back, förklarade Lenin att på vägen till ett eventuellt mål, måste det finnas ett tillfällig steg bakåt. Detta är hur kommunisterna betraktar Sovjetunionens kollaps 1991. I denna bok, skrev Lenin:

Ett steg framåt, två steg tillbaka. . . . Det händer i livet för individer, och det händer i historien om nationer och i utvecklingen av partier. Det skulle vara den mest kriminella feghet att tvivla ens för ett ögonblick på den oundvikliga och fullständiga triumfen av principerna för den revolutionära socialdemokratin, den proletära organisationen och partidisciplinen.117

Den Dialektiska Materialismens Smygande Taktik: Ett Steg Framåt Två Steg Tillbaka

De som tror att kommunismen kollapsade för några år sedan och inte längre är en fara idag, har väldigt fel. I enlighet med sin lära om den dialektiska materialismen, har kommunismen bara tagit en taktisk reträtt. Enligt Lenins bok, One Step Forward; Two Steps Back, måste kommunisterna ibland ta några steg bakåt och verkar dra sig tillbaka från sina mål för att uppnå dem. Kinesiska skolbarn får lära det ”dialektiska sättet att gå” - två steg tillbaka, tre steg framåt.

Ett konkret exempel på detta är det kommunistiska tänkandet om familjen. Enligt Karl Marx, grundare av den dialektiska materialismen, måste familjeinstitutionen avskaffas för att uppnå kommunism. I Communist Manifesto, skrev Marx och Engels, ”Avskaffande av familjen! Även den mest radikala flammar upp vid detta ökända förslag av kommunisterna”. 1 och fortsatte sedan att förklara sina egna skäl till varför familjen måste avskaffas. De föreslog att den ”borgerliga familjen” är beroende av kapital och privat vinning, och att när dessa togs bort (det vill säga efter den kommunistiska revolutionen), skulle också familjen försvinna. Familjen, hävdade de, skulle försvinna som en självklarhet när dess komplement försvann.

Lenin's book: One Step Forward; Two Steps Back

I sin bok, Origin of the Family, Private Property and the State, försökte Friedrich Engels visa att under den första perioden av människans historia, existerade inte familjen utan verkade först senare, som en konstgjord institution i syfte för exploatering. Enligt denna filosofi av Engels, skulle familjen tillsammans med staten och den privata egendomen försvinna när den kommunistiska revolutionen kom.

För att uppnå dessa mål, följer kommunisterna läran om den dialektiska materialismen. För att avskaffa familjen, behöver de en mäktig stat. Men för att en stat ska vara stark, måste först familjeinstitutionen vara stark. Genom att först ta ett steg bakåt, stärker de familjen och den kommunistiska staten växer starkt. Sedan, ett steg senare, avskaffar de familjen. 2 Kommunisterna bedrar folket genom att proklamera att kommunismen har kollapsat och att familjebanden har blivit starkare i Ryssland. Den dialektiska materialismens taktik betonas av Lenin i One Step Forward, Two Steps Back. Kommunismen har bytt färg som en kameleont och väntar, medan den förbereder ett lämpligt fundament.

Av denna anledning, måste det finnas en allvarlig kamp i riket av idéer med den dialektiska materialismen, kommunismens grundande filosofi, och med darwinismen-dess förmodade ”vetenskapliga” grund. Annars, kommer kommunismen som nu väntar i bakhåll, att ta sitt brutala och blodiga steg framåt.

1- Karl Marx och Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party, Moskva: Foreign Languages Publishing House, 1957, s. 79-80.

2- Dr.Fred C. Schwartz, You Can Trust the Communists to be Communists, Prentice Hall, 1960.

Mao Lever!

I Östeuropa och Ryssland, kan kommunistiska system som kollapsade under 1990-talet sannolikt komma tillbaka till livet. Men en annan typ av kommunism har aldrig kollapsat och fortsätter under uppkomsten av kapitalismen att vinna styrka varje dag. Denna version av kommunism är av det värsta och mest barbariska slag: maoism.

Efter att Sovjetryssland kollapsade 1991, störtades statyer av Lenin och Stalin från sina platser. Ryssland övergav kommunismen- förment. Men i Kina, har något sådant aldrig hänt. Från Maos död 1976 till idag, styr kommunistpartiet fortfarande.

Kina antog reglerna för en kapitalistisk ekonomi och har gjort stora ekonomiska framsteg som följd, men dess politiska system är fortfarande kommunistiskt. Och konstigt nog, Mao, mördaren av tiotals miljoner kineser, betraktas fortfarande av kineserna som en helig figur.

Mao lives

"Mao lives!" With these words, the January 10, 1994 edition of Time magazine characterized the political culture in China.

Den 10 januari 1994, publicerade Time magazine en artikel, ”Mao Lives!” och rapporterade om en pro-Mao massrörelse i Kina som de kallade ”Mao-mani”:

Mao för vanliga kinesiska är fortfarande en sfinx, en idol med hundra ansikten vars ord, som skrifter, citeras till nästan alla ändamål… En våg av retrochic har sköljt över landet när samlare ta upp inspelningar av Maos predikningar, liksom emblem, böcker, cigarettändare och även jojor bär hans bild. Inte alla souvenirer är krafs: cirka 5000 guld-och-diamant klockor till minne av hans födelsedag den 26 december, har sålts på lucky-eight till en uppseendeväckande siffra på 8888 yuan: $ 1530, eller 30 gånger den genomsnittliga månadslönen. . . . I den syd centrala provinsen Hunan, drar den Store Styrmannens födelseplats Shaos svällande siffror pilgrimer: mer än en miljon enbart under 1992. Staden har nyligen presenterat en 10 meter hög bronsstaty av sin favorit son. 118

År 1997 publicerade den amerikanska tidningen New Republic en viktig artikel med rubriken ”Mao mer än någonsin” som beskrev ”idoliseringen” av Mao i Kina:

Mao Zedong är fortfarande den centrala, dominerande gestalten i den kinesisk politiska kulturen: han är fortfarande en imperialistisk närvaro; han vördas fortfarande; han är till och med fortfarande häftig. Bevisen finns överallt i Kina. I en opinionsundersökning 1994, valde 40 procent av de kinesiska respondenterna Mao som sin favoritledare, jämfört med mindre än 10 procent för Deng Xiaoping. ”Dagens kinesiska ungdomar vet inte om, eller tar inte Maos misstag på allvar”, berättade Yan Jiaqi, en tidigare medlem av den kinesiska akademin för samhällsvetenskap, för Asiaweek.

”De tror att han var en stor ledare. De vet bara Dengs misstag”. På landsbygden har nya och massiva tempel byggts till Mao i Fujian och Guangdong, och ett annat tempel är under uppbyggnad i norra Shaanxi provinsen Gushiken. Templen besöks av partifunktionärer och bönder som tror att Mao kan göra allt från att bota sjukdomar till att garantera en god skörd. År 1993 begick flera arbetare på en Sichuanfabrik självmord på den hundrade årsdagen av Maos födelse - de var övertygade om att de skulle förenas med honom i livet efter detta.

Taxiförare i Peking och Shanghai har Maos porträtt dinglandes från sina backspeglar. Artister införlivar Maos profil i sina verk, och ett gigantiskt porträtt av Mao överskuggar fortfarande Tiananmen Square. Och, viktigast av allt, i partiet och på universiteten är inte den fashionabla politiska filosofin demokrati; det är den nya maoismen.

Mao har inte gjort en comeback. Han lämnade aldrig. Till skillnad från Tyskland eller Ryssland, har Kina aldrig gjort ett försök att konfrontera sitt förflutna; det har aldrig försökt att engagera sig i de-Maoification. Kommunistpartiet har motstått alla försök att konfrontera antingen skräcken av Det stora språnget i slutet av 1950-talet, när en Mao-skapad svält tog tiotals miljoner kinesiska liv, eller de av kulturrevolutionen, där statssanktionerat barbari nådde så långt att kannibalism uppmuntrades bland skolbarn. Ansträngningarna med att tala sanning om dessa frågor tystas ner: när till exempel Shanghai University journal Society 1993 konstaterade att 40 miljoner hade omkommit i Maos svält, återkallades numret av tidningen omedelbart.

Det som genomsyrar Kinas politik är det som genomsyrat den under de senaste femtio åren: en filosofi som blandar nationalism och kommunism och som bygger på legenden om Mao som grundande fader. 119

Så, vad betyder denna efter- Mao kapitalism? Är det ett avsteg från maoismen i Kina, eller stärkandet av den ekonomiska aspekten av maoismen? I samma artikel anges:

Till och med efter upplösningen av kulturrevolutionen, förnedringen av Maos fru och de andra medlemmarna i Gang of Four, levde kulten av Mao. Även om vördnaden, tills vidare, hade dragit sig tillbaka bland det kinesiska folket, fortsatte partiet att ockupera sig intellektuellt med maoismen. Två huvudgrupper uppstod, maoistiska fundamentalister (fanshipai) och nostalgister (huanyuanpai), som trånade efter guldåldern från 1950-talet. Partimaoisterna höll tron vid liv men med kulturrevolutionens barbari fortfarande färskt i de familjära minnena, kunde de inte fläkta med det öppet. För att den nationalistisk-kommunistiska filosofin maoismen skulle blomma fullt igen, behövde ett hot förekomma mot Kina, en händelse som skulle väcka den vilande rädslan bland folket att Kina kunde förlora sin storhet och falla offer för härjningarna i väst. Denna händelse inträffade den 4 juni 1989, då kinesiska trupper mejade ner elevdemonstranter på Tiananmen Square. I kölvattnet av Tiananmen, idén om Kinas nedgång i kaos och kollaps, uppmanade partiet att återuppliva idén om klasskampen… Kina, sade Jiang [Zemin], skulle fortsätta att driva de ekonomiska reformerna, men ingen skulle luras att tro att demokratisering skulle ske. Under Jiangs styre, har partiet på landsbygden främjat ”tanke reform” och maoist-liknande utbildningskampanjer har utförs.

Mycket av eldkraften för dessa försök att återställa maoismen har kommit från en grupp unga intellektuella, grupperade runt den äldre partimedlemmen Deng Liqun. Dessa marxistiska fundamentalister styr People's Daily, ministeriet för propaganda och många tidskrifter såsom Seeking Truth… Under 1995 och 1996, utfärdade de två ”tio tusen – Word dokument” och krävde en återgång till klasskampen och maoismen. 120 Självklart, dominerar maoismen fortfarande Kina. Det är inte bara ett arv av det gamla kommunistpartiets administratörer från Maos tid, utan ett levande arv för en yngre generation, fortfarande blint bundna till marxismen. Bönderna och de obildade massorna ser Mao som ett högsta väsen; de flesta intellektuella hyllar medvetet och sprider den marxist-leninistiska-maoistiska ideologin. Den kinesiska kapitalismen helt enkelt gömmer sig och stärker maoismen.

Kina är världens folkrikaste land, och dess ekonomi fortsätter att växa. Dess vapenproduktion är sådan att, under det tjugoförsta århundradet, är det tänkt att Kina kommer att konkurrera med USA som supermakt. Att ett allt starkare Kina fortfarande är maoistiskt med ”Mao-mani” blomstrande bland befolkningens 1,2 miljarder människor, visar återigen att kommunismen inte är död utan bara dold. Vad värre är, är att detta är maoistisk kommunism, den mest barbariska och brutala versionen.

Den Universella Maoistiska Rörelsen

Mao lever inte bara i Kina utan internationellt. Efter Sovjetunionens sammanbrott, har den internationella kommunismens tyngdpunkt skiftats till maoism. Kommunistiska anläggningar på plats i både Nordkorea och Vietnam, härskar fortfarande enligt maoistisk ideologi. Mest märkbart, har terrororganisationer i olika delar av världen antagit maoismen och begår blodsutgjutelse i Mao-liknande gerillakrig. Maoistiska organisationer från olika länder har gått samman i det som kallas ”Maoist Internationalist Movement”, samtidigt som de europeiska kommunistpartierna har fått stort stöd.

På den officiella webbplatsen för den norra cypriotisk-turkiska republiken, visas följande analys om International Maoist Movement:

Enligt statistik från International Terror Research Center, har det på senare år skett en märkbar ökning av antalet marxistisk-leninistiska-maoistiska terroristorganisationer. Källor som övervakar internationell terrorism rapporterar att maoismen bedriver intensiv aktivitet, i både ord och handling. Främst i sina universella mål och hänsynslösa anti-västern, antidemokratiska tankemönster bedrivs av maoistiska "tamilska tigrarna" i Sri Lanka, "Shining Path" i Peru, de Röda Khmererna i Kambodja och andra vars namn bara nyligen börjat höras.

Maoisternas mål är att sprida Mao Tse-tungs läror genom blodsutgjutelse och ersätta demokratiska regimer med en marxistisk-leninistisk-maoistisk stat genom väpnad kamp. Deras underliggande mål, så klart, är att sprida maoismen över hela världen.

Maoistiska terroristorganisationer från öst och väst möttes vid två tillfällen, i Amerika och Indien under 1996, och lovade att föra en politik för gemensamma åtgärder. Efter mötet i Amerika, bestämde de:

Att störta parlamentarisk demokrati i länder där de är verksamma.

För att nå sina mål, ska de inte döda bara soldater, poliser och medlemmar av statsapparaten, utan alla som inte är en av dem - utan undantag för barn, kvinnor eller äldre.

Att konstruera en centralistisk, enskild partiadministration där de mänskliga rättigheterna åsidosätts.

Att bygga en världsrevolution baserad på den marxistisk-leninistisk-maoistiska ideologin.

Ett annat viktigt beslut som fattades vid dessa möten var att bygga ett ”maoistiskt propagandacenter” för att lägga grunden för ”världsrevolutionen”. Detta centrum, känt som Maoist International Movement (MIM) tros vara aktivt i Kanada. Inom ramen som utarbetats av ”internationalist -maoisterna” förbereds publikationer som syftar till att provocera och hetsa folket i målländerna och skickas sedan till sina anhängare i länderna för distribution ... 121

Denna upptäckt, som bygger på solida bevis, visar återigen att maoismen är engagerad i en internationell insats. Det internationella kommunistiska nätet sträcker sig tillbaka till Röda Kinas blodiga diktatur och fortsätter som ett allvarligt hot mot världen.

Religion är kommunismens huvudsakliga blockering, och bara ett samhälle som lever nära förbundet med sin religion kan försvara sig mot kommunismens provokationer och bedrägerier. De med denna starka karaktär kommer att leda världen i det tjugoförsta århundradets kamp mot materialismen.

Slutsats

Kommunismen är fortfarande vid liv, och finns mitt ibland oss. Kommunistiska eller socialistiska partier kommer inte ha det svårt att träda till makten i de flesta av Östeuropas-och även i vissa västeuropeiska länder. Om de hittar lämpliga sociala villkor (som när nazisterna kom till makten i valet 1933 i Tyskland), kan de etablera en varaktig kommunistregim. Ryssland upplevde en utveckling från kommunism till fascism och därefter grym kapitalism, men eftersom gränsen inte alltid är helt tydlig mellan dessa ideologier, kan Ryssland återgå till kommunism som ett resultat av en social rörelse. Kina anser fortfarande maoistiska idéer vara den enda sanningen, och kommunismens inflytande är fortfarande starkt påtaglig på Kuba, i Nordkorea och Vietnam.

Dagens kommunism och implementeringen av taktiken ”ett steg framåt två steg tillbaka”, har tagit ett steg tillbaka. Den fortsätter sin verksamhet i olika länder under olika namn, och ger samtidigt intrycket av att den inte utgör något hot mot världen. Men genom att stödja ”konflikt” argumenten i dialektisk materialism, är kommunismen en oändlig källa till blodsutgjutelse. Oavsett under vilket utseende eller namn, anser den fortfarande den dialektiska konflikten som en oundviklig historisk lag och kan bara ge mänskligheten grymhet och elände.

Den försiktighet som måste tas är att torka ut det kommunistiska träsket som producerar denna fara. Annars, kommer kampen mot myggorna (det vill säga mot kommunistiska supportrar) en efter en inte vara till någon nytta. Så länge träsket inte torkat ut, kommer myggen fortsätta att kläckas i allt snabbare takt.

Om vi följer denna analogi, hur ska ”träsket” torkas ut?

Det gemensamma stödet för marxister, marxist-leninister, maoister eller någon annan version av kommunism (även fascism) är Darwins evolutionsteori. Som vi har sett, kallade Marx denna teori ”grunden i naturvetenskap för klasskampen i historien”. Engels ansåg Darwin vara Marx like, ur synvinkel av hans dialektiska materialistiska lära. Lenin och Trotskij påverkades båda av Darwin och efter att ha läst hans böcker, blev den unge Stalin- som studerade till präst- ateist. Maoismen och den kinesiska kommunismens intellektuella grunder är rotade i darwinism.

Den marxistiska studentrörelsen som skakade världen 1968 var inspirerad av Herbert Marcuse, en ideolog influerad av darwinismen och i synnerhet av Darwins idé om ”kampen för tillvaron”. 122 Listan över socialister som accepterade Darwin som guide skulle omfatta ett brett spektrum av namn, inklusive de revisionistiska marxisterna Karl Kautsky och Eduard Bernstein, och grundaren av den berömda Fabian Society som betraktas som källan till den engelska vänstern 123.

Utan darwinism skulle inte kommunism existera. Därför är det enda botemedlet för kommunismen som ensam kostade mer än 100 miljoner liv under det tjugonde århundradet, och som nu omorganiserar och förstärker i hemlighet, att motbevisa darwinismens vetenskapliga och filosofiska idéer. När det är fastställt att Darwins teori är helt ruinerad i vetenskapliga termer -att levande ting inte kom att ske genom evolution, utan att Gud skapade dem perfekt- då kan varken Marx, Lenin eller Mao, och inte heller de militanta som fäster affischer på väggarna och som utför handlingar av blodsutgjutelse, kvarstå.

Genom att utrota darwinismens svek, kommer brunnar av blodsutgjutelse som kommunism att förstöras. Folk kommer att återvända till Gud, vår sanna Skapare och Herre, och leva i enlighet med de moraliska värderingar Han har undervisat. Då, som kommenderas i vers 2: 208 i Koranen, kommer människor njuta av fred och säkerhet:

Troende! Ge er hän åt Gud i hel och full underkastelse [under Hans vilja] och följ inte i Djävulens fotspår - han är er svurne fiende.

 

Fotnoter

115. R.Payne, The Life and Death of Lenin, London:1967, p.609-610

116. Edward E. Ericson, Jr., Solzhenitsyn – Voice from the Gulag, Eternity, October 1985, p.23-24

117. Alan Woods and Ted Grant, "Marxism and Darwinism," Reason in Revolt: Marxism and Modern Science

118. Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meaning of Life, Touchstone, New York, 1996, p.309

119. V.I.Lenin, One Step Forward, Two Steps Back; http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1904/onestep/ch06.htm

120. James Walsh, "Mao Lives!," Time, January 10, 1994

121. Jacob Heilbrunn, "Mao More Than Ever," The New Republic, April 21, 1997

122. Jacob Heilbrunn, "Mao More Than Ever," The New Republic, April 21, 1997

123. Northern Cyprus, Minister of Foreign Affairs and Defence, www.pubinfo.gov.nc.tr/h040199b.htm

7 / total 8
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Kommunismen I Bakhåll online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."