Islamisk berömmelse till kvinnan

Kvinnans position i Islam har varit ett hett debatterat ämne under senare tid. Många missuppfattar skillnaden mellan kulturella och islamiska beteenden. Om man tittar närmare på Islam så ser vi att kvinnan får där stor social frihet och välstånd.

Kvinnan i Koranen

Gud gav kvinnan status och rättvisa mellan könen genom Koranen. Islam föreslår jämlikhet och rättvisa samt indelning av ansvaret mellan kvinna och man. Islam baseras på sympati, tolerans och respekt mellan människor och inte diskriminering mot kvinnor.

Exempel på god moral har Gud gett oss genom Koranens budskap, vilken också är anpassbar till hela mänskligheten och alla historiska tidpunkter. Med ansvar så bör män och kvinnor hjälpa varandra genom livet.

AT-TAWBAH 9:71

MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis.

Gud framhåller att de troende kommer att bli belönade oavsett vilket kön man tillhör.

AL-IMRAN 3:195

Och Gud svarar dem: ”Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].

BIET 16:97

Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har torn skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.

I en annan vers så bevisas att muslimska män och kvinnor är skapade för varandra och att båda könen har samma ansvar och status inför Gud.

AL-AHZAB 33:35

FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.

Det finns många andra verser i Koranen som visar att mannan och kvinnan är jämställda i ansvar, deras goda och dåliga handlingar. Det finns några få småsaker i den sociala biten, men de är för kvinnans trevnad och skydd. Skillnaden mellan kvinnan och mannen i Koranen är ett resultat från deras skapelse att de fysiskt är olika.

Islam ser inte kvinnan som ett objekt. Därför bör inte en kvinna med god moral gifta sig med en man med dålig moral. På samma sätt bör inte en kvinna med dålig moral gifta sig med en man med god moral.

AN-NUR 24:26

De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna. [Gud vet att] de är oskyldiga till vad [onda tungor] påstår om dem, [och] de skall få förlåtelse för sina synder och en frikostig belöning.

Dessutom så har man en plikt mot varandra som ett gift par att ta hand om varandra. Det finns många regler och skrivelser i koranen där man skyddar kvinnans rättigheter inom äktenskapet, vilket ska inträdas av fri vilja. Mannan har ekonomisk plikt mot kvinnan när hon träder in i äktenskapen, och även i en skilsmässa.

AN-NISA 4:4

Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår något av dem, får ni ta emot och njuta det med gott samvete.

AT-TALAQ 65:6

Låt [den hustru som inväntar skilsmässa] leva under samma villkor som ni själva inom ramen för era möjligheter, och gör inte livet svårt för henne med inskränkningar [av olika slag]. Om hon är havande, sörj då för hennes uppehälle tills barnet har fötts, och ge henne skälig ersättning om hon ammar ert [barn]; och samråd med henne i godo [om barnets bästa] på brukligt sätt. Men uppstår svårigheter, anställ då någon som ammar [barnet] åt er.

Islam befriade kvinnan

Verserna beskriver rättvisan mellan man och kvinna inom Islam och tar avstånd från förislamisk tid då kvinnans situation i samhället var mycket dålig. Innan Mohammeds tid så var det en skam om en kvinna födde en dotter i arabvärlden. Det hände t om att fadern begravde dottern levande istället för att fira hennes födelse. Koranen satte stop för dessa onda traditioner.

Faktum är att Islam gav kvinnan en stor frihet. Professor Bernard Lewis, välkänd expert inom islams historia och även mellanösterns historia ger följande kommentar:

” In general, the advent of Islam brought an enormous improvement in the position of women in ancient Arabia, endowing them with property and some other rights, and giving them a measure of protection against ill treatment by their husbands or owners. The killing of female infants, sanctioned by custom in Pagan Arabia, was outlawed by Islam. But the position of women remained poor, and worsened when, in this as in so many other respects, the original message of Islam lost its impetus and was modified under the influence of pre-existing attitudes and customs”

Karen Armstrong, en annan expert inom Islam gav följande kommentar:

We must remember what life had been like for women in the pre-Islamic period when female infanticide was the norm and when women had no rights at all. Like slaves, women were treated as an inferior species, who had no legal existence. In such a primitive world, what Muhammad achieved for women was extraordinary. The very idea that a woman could be witness or could inherit anything at all in her own right was astonishing.

Faktum är att många århundraden följt efter profeten Muhammed så hade kvinnan en mycket högre position i samhället än kvinnan inom kristendomen. Karen Armstrong betonar detta under medeltiden:

... the Muslims were horrified to see the way Western Christians treated their women in the Crusader states, and Christian scholars denounced Islam for giving too much power to menials like slaves and women.

Man såg kvinnan som en underlägsen varelse som inte hade någon rätt till utbildning och måste isolera sig från samhället. Koranen gav kvinnan rättigheter i den Islamska världen.

Slutsatts

Att föraktar kvinnan och stöta ut henne från samhället genom att göra henne till en andra hands medborgare, detta är en gammal hednisk attityd och har ingen plats inom Islam.

Faktum är att man har tagit upp många bra exemplen på goda kvinnor i Koranen. En var Maria, Jesus mor och en annan var frun till en egyptisk Farao som trotsade hennes mans svagheter. Hon beskrivs som en idealisk muslimsk kvinna.

AT-TAHRIM 66:11-12

Och som ett [efterföljansvärt] exempel för de troende har Gud framhållit Faraos hustru, som bad: ”Herre! Bygg en boning åt mig i paradiset i Din närhet och skydda mig mot Farao och allt [det onda] han har gjort och skydda mig mot alla dem som ständigt begår orätt!”

Ännu ett exempel har de i Maria, Imrans dotter; Hon besvarade sin oskuld och Vi andades in i [hennes kropp] något av Vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och på Hans uppenbarelser och hon var en av dem som ödmjukt böjer sig under Hans vilja.

Koranen beskriver också en mycket fin konversation mellan Profeten Solomon och Drottningen av Sheba

AN-NAML 27:42-44

Och när hon kom, tillfrågades hon: ”Är det som din tron ser ut?” Hon svarade: ”Den [jag ser här] är mycket lik den.”

Och [Salomo sade:] ”Vi har fått kunskap före henne och vi har underkastat oss Guds vilja. Men [hon har själv kommit fram till sanningen], trots att hon hindrades av det som hon tidigare dyrkade istället för Gud; hon tillhör ju ett ogudaktigt folk.”

[Då] man bjöd henne att stiga in på palatsets gård trodde hon att det var [en bassäng med] djupt vatten och blottade benen [för att fästa upp sina kjolar].

[Men Salomo] sade: ”Det är en gård belagd med glas.”

Hon utbrast: ”Herre! Jag har gjort orätt mot mig själv [genom att tillbe solen]! Men nu, tillsammans med Salomo , underkastar jag mig Guds, världarnas Herres, vilja!”

och mellan Moses och två unga kvinnor vilket symboliserar en civiliserad social relation mellan de två könen.

AL-QASAS 28:23-26

OCH NÄR han anlände till Madyans brunnar, fann han en hel hop män som vattnade [sina hjordar] och, ett stycke därifrån, två kvinnor som höll tillbaka [sina djur från vattenstället].

Han frågade [dem]: ”Är det något som bekymrar er?”

De svarade: ”Innan vi kan vattna [våra djur] måste vi vänta till dess herarna driver hem [sina hjordar]; vår fader är en gammal man.”

Och han vattnade [deras djur åt dem. Därefter drog han sig undan till en skuggig plats [för att be] och han sade: ”Herre! Jag är i stort behov av vad det än är av [Ditt] goda, som Du vill ge mig!”

Strax därpå kom en av de två [unga kvinnorna] emot honom med skygga steg och sade: ”Min fader ber dig komma till oss; han vill ge dig en belöning för att du vattnade [våra djur] år oss.”

Och när [Moses] kom och berättade [sin] historia [för fadern], sade denne: ”Oroa dig inte! Du har nu kommit ifrån dessa orättfärdiga människor.”

En av de två [döttrarna] sade: ”Fader! Låt honom arbeta för dig; du kan inte få en bättre man [än han]; han är både stark och pålitlig.”

Det är omöjligt för en muslim att vara trångsynt mot kvinnor. I ett samhälle där Islamisk moral praktiseras visas respekt och sympati mot kvinnor och det är själklart att de ska leva i frihet och trevnad.

Allah har strukturerat ett samhälle där kvinnan ska känna sig välkommen och lycklig.


2010-05-25 10:55:03

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top